Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Organisatie

Structuur

De Raad van Kerken van Nijmegen en Omgeving is een vereniging, opgericht bij notariële akte in 1994 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40146830.

De leden zijn diverse christelijke geloofsgemeenschappen in Nijmegen en omgeving, van wie één of meer afgevaardigden zitting hebben in de Raad. Iedere deelnemende geloofsgemeenschap betaalt een contributie, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Het bestuur van de Raad bestaat uit 4-6 leden, die door de algemene vergadering uit hun midden worden benoemd voor de periode van een jaar. Alleen de secretaris en de penningmeester worden voor vier jaar benoemd en hoeven geen afgevaardigden van een lid te zijn. 

De Nijmeegse Raad van Kerken spiegelt zich aan de Landelijke Raad van Kerken en houdt zich in principe aan de lidmaatschapafspraken voor de diverse kerkgenootschappen. Verder maakt zij graag gebruik van de expertise en materialen van de landelijke Raad, bijvoorbeeld rondom de Week van gebed voor de Eenheid.

Leden

De leden van de Raad zijn diverse plaatselijke kerkgenootschappen, te weten de Katholieke kerk, de Protestantse Kerk van Nederland, de CGKV Nijmegen, de Oud-Katholieke kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Nieuw-Apostolische Kerk, de Kerk van de Nazarener, de Anglicaanse kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk.

Praktische informatie over al deze kerken is te vinden onder het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Afgevaardigden

Namens de leden hebben de volgende afgevaardigden zitting in de raad:

Afgevaardigde Lidkerk
dr. T.H.M. (Dick) AkerboomRooms-Katholieke Kerk
dhr. Daniël BeckerGrieks-Orthodoxe Kerk
dhr. W. BoermaChristelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
mw. L. (Lilo) Dankbaar Evang. Luthers
drs. E. (Edwin) DiersmannNieuw-Apostolische Kerk
mw. M. (Marieke) Fernhout Studentenkerk Nijmegen
dhr. A. (Alex) van Goethem Doopsgezind / Remonstrants
drs. J.H. (Jacques) Grubben Rooms-Katholieke Kerk
mw. mr. drs. H.H. (Hetty) Jongepier-Petersen  Protestantse Gemeente Nijmegen
drs. S.L.E. (Bas) Meisters, BAOud-Katholieke Kerk
dhr. E. (Ekkehard) MuthStadsklooster Mariken
drs. H. (Hans) Oolbekkink Ned. Gereformeerde Kerk
dhr. G.J.H.A. (Gabriël) van OostromRussisch-Orthodoxe Kerk
mw. M. (Marianne) Schulte-Kemna Stadskerk Nijmegen
dhr. G. (Goof) Snoek Protestantse Gemeente Heumen
ir. W. (Wiebe) Slager Rooms-Katholieke Kerk
mw. D. (Désirée) Veening-GriffioenKerk van de Nazarener
vacature Anglicaanse kerk

Dagelijks bestuur

  • Voorzitter: diaken drs. Th. (Theo) van Driel
  • Waarnemend voorzitter: mw. D. (Désirée) Veening-Griffioen
  • Secretaris: mw. M.E.A. (Marian) van Schie-Faber (info@raadvankerkennijmegen.nl)
  • Penningmeester: dhr. G.C.L.M. (Geert) Peters

Adviseurs

  • Prof. dr. A.J.M. (Toine) van den Hoogen
  • Prof. dr. J.B.A.M. (Hans) Schilderman