Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

AFGELAST IVM CORONAVIRUS – Albertinumlezingen: ‘Waarden en tradities in christelijke context’

Albertinumgenootschap

Albertinumlezingen 2019 – 2020, 3e cyclus, maart 2020

Waarden en tradities in christelijke context

Waarden zijn de dieperliggende motieven voor onze houding in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Veel waarden zijn in beweging, hetgeen op talrijke manieren tot uitdrukking komt. Sommige waarden zijn in verval, andere komen terug. Bepaalde waarden willen wij handhaven. Tradities hangen hiermee nauw samen. Traditie is het overdragen van geestelijk bezit en cultuurgoederen van generatie op generatie. Tradities worden nu eens geprezen, dan weer overboord gegooid.

In vier lezingen worden waarden en tradities vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd en besproken, toegespitst op de christelijke context in onze samenleving. Ingegaan wordt op de dynamiek in rituelen – of afwezigheid ervan, op de vraag of de christelijke sociale leer wel of geen houvast biedt, hoe in de politiek de burgerlijke waarden al dan niet geherwaardeerd worden. De lezingencyclus wordt afgesloten met een persoonlijk verhaal van een dominicanes over de beleving van kerkelijke en religieuze tradities.

Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en transformatie

Spreker: prof. dr. Paul Post, emeritus hoogleraar rituele studies Tilburg University
Datum: 5 maart 2020

Vanaf de lange jaren zestig van de vorige eeuw zijn we geconfronteerd met grote verschuivingen op het terrein van rituelen. Waar het leeglopen van de kerken voor de ene groep mensen bevrijdend was, liet het bij anderen een grote leegte achter. Dat vacuüm wordt inmiddels gevuld met nieuwe rituelen zoals seculiere begrafenissen en rituelen na rampen, maar ook met oude die zich konden handhaven of opnieuw opkwamen, zoals pelgrimages.

Hoe kunnen we die actuele dynamiek en transformaties van rituele repertoires in kaart brengen? Welke patronen zien we, en welke toe-eigeningen? Wat is er, letterlijk, in het spel?

Christelijke sociale leer in beweging

Spreker: Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch
Datum: 12 maart 2020

De sociale leer van de katholieke kerk is een verzameling leerstellingen, die de kerk heeft ontwikkeld over vragen als armoede en rijkdom, economie, sociale instituties en de rol van de staat. Deze leer kreeg eind 19e eeuw vorm in de encycliek Rerum Novarum en heeft sindsdien diverse aanpassingen in formulering gehad, gebonden aan de maatschappelijke situatie, zoals duurzaamheid in de encycliek Laudato Si.

De christelijke sociale leer heeft altijd nadruk gelegd op sociale verbanden. Elementen als menselijke waardigheid, solidariteit en subsidiariteit staan centraal. Ook vanuit het protestantisme zien we dezelfde elementen, zij het met accentverschillen. Vraag is wat de christelijke leer na de ontzuiling, in een tijd van individualisme en neoliberalisme, ons nog te vertellen heeft.

Pleidooi voor een (her)waardering van burgerlijke waarden

Spreker: drs. Pieter Jan Dijkman, directeur wetenschappelijk instituut van het CDA
Datum: 19 maart 2020

Waarom zijn burgerlijke waarden zo belangrijk? Waarden spelen een rol in onze politieke standpuntbepaling. Startend vanuit het christelijk mensbeeld verschijnt een samenlevingsideaal van burgers die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. De humaniseringsopdracht die daaruit volgt geeft ook de politiek een duidelijke opdracht, namelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van conflicten en het overbruggen van tegengestelde posities.

Traditie: ballast of rijkdom? Een verkenning in dominicaans perspectief

Spreker: Joy van der Werf o.p., dominicanes van Neerbosch
Datum: 26 maart 2020

Tradities: ballast of rijkdom? Hoe het ook zij, we kunnen niet zonder! Het woord ‘traditie’ is verbonden met het Latijnse werkwoord tradere, dat doorgeven betekent. Tradities kunnen ons met elkaar verbinden, ze kunnen ons van elkaar vervreemden. Ze zorgen voor stabiliteit en kunnen ruzies teweegbrengen. We kunnen ze koesteren, kwijtraken, maar ook terugvinden. Ze kunnen hun zeggingskracht voorgoed verliezen. Veel tradities, zeker ook kerkelijke, worden in onze tijd verschillend gewaardeerd en beleefd. Wat is nodig om elkaar te verstaan?

Joy van der Werf, onder andere medeauteur (met Arjan Broers) van een digitaal boekje: Hoe ze vloekten in de kerk van Zwolle (2017), neemt ons mee in haar verkenning.

Algemene informatie

  • De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
  • De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.
  • De entree bedraagt 7 euro.
  • Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Albertinumgenootschap
Voorzitter: Dr. Paul Juffermans
Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Folders en informatie
Fons Fisscher (a.fisscher@xs4all.nl) en Ans Metz (AHMMetz1941@kpnmail.nl).


Alle berichten uit 2024

2024-05-30 ‘Ga mee!’ Pelgrimswandeling
2024-04-25 ‘Leven met elkaars verschillen’
2024-01-21 Gebedsdiensten in de Week voor Gebed voor de eenheid van de christenen
2024-02-22 Herdenking Bombardement Nijmegen

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010