Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Albertinumlezingen: Economie van het genoeg

Albertinumlezingen 2018 – 2019, 1e cyclus, september-oktober 2018 (Let op aanvangs- en sluitingstijd: 19.30 tot 21.30 uur)

De groei moet eruit!

Het groeimodel in de economie staat onder zware druk. Het levert niet wat het volgens de economen zou moeten leveren. De sociale gelijkheid, zo leert Thomas Piketty, is in de moderne groeiende economieën eerder afgenomen dan toegenomen. Ook past de bescherming van het milieu niet in het groeimodel van de economie, zo stelt Kate Raworth met andere ‘postgroei’-economen in haar ‘Donut Economie’. Groene groei bestaat niet! Daarom moeten we toe naar een radicaal andere economie. Daarin moeten niet alleen de grondrechten van de mens gerealiseerd worden, maar ook de natuur en het milieu worden gerespecteerd.

Wat vergt dit van de nieuwe organisatie van arbeid, economie en politiek? Nog radicaler: welke mentaliteitsverandering wordt verwacht van producent en consument? Iedereen is ‘econoom in zijn eigen verantwoordelijkheid’, zo stelt Kate Raworth. Misschien is hiervoor een spirituele revolutie vereist. Grenzen aan de groei kunnen alleen gesteld worden vanuit een spiritualiteit van het genoeg, een nieuwe spirituele houding tegenover de menselijke én de niet-menselijke natuur. Ook de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus heeft daarop gewezen. ‘Genoeg’ geeft enerzijds een grens aan, maar wijst anderzijds misschien ook naar nieuwe mogelijkheden.

Een economie zonder groei?

Datum: 20 september 2018, 19.30 uur
Spreker: prof. dr. Eelke de Jong, hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en deelnemer aan het project ‘Moral Markets’

De groei van het bruto nationaal product was altijd de norm. Kate Raworth stelt in haar bekende boek ‘De Donut Economie’ dat wij het denken in termen van groei van het bruto binnenlands product achter ons moeten laten. Ook de idee van de vrije markt komt onder kritiek te staan. Is de theorie van de ‘postgroei’-economen wel goed gefundeerd? Liggen de alternatieven zo scherp?

Naar een economie in een sociale context

Datum: 27 september 2018, 19.30 uur
Spreker: drs. Kees Vendrik, chief economist Triodos Bank en oud-kamerlid voor Groen Links.

De ‘postgroei’-economie zou ingebed moeten worden in sociale en milieuvriendelijke waarden. Nieuwe modellen van gebruik van de natuur en van eigendom zijn nodig. Wat is de rol van de staat hierin? Wat is de politieke boodschap en de haalbaarheid van deze inbedding?

Filosofie en een spiritualiteit van de ecologie

Datum: 4 oktober 2018
Spreker: prof. dr. Hub Zwart, hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vaak is de ecologische crisis toegeschreven aan een vals zelfbegrip van de mens. Hij zou boven de natuur staan en vergeten dat hij zelf een natuurwezen is. Wat is de plaats van de mens in de natuur? Wat betekent dit voor de spirituele houding van de mens tegenover de natuur buiten hem en de natuur in hemzelf? Heeft het woord ‘schepping’ hier iets te zeggen? Pierre Teilhard de Chardin kan ons misschien op dit punt wegwijs maken.

Theologie en de spiritualiteit van het genoeg

Datum: 11 oktober 2018
Spreker: prof. dr. Wil Derkse, emeritus bijzonder hoogleraar namens de Thomas More Stichting, o.a. aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mens en natuur zijn alleen gebaat bij een spiritualiteit van het genoeg. Een mateloos leven ontkent én de eigen waarde van de buitenmenselijke én die van de eigen menselijke natuur. Wat heeft de christelijke spirituele traditie ons te bieden voor een leven dat maat houdt? Wat is de verhouding tussen persoonlijk maat houden en de maat van de economie als geheel? Heeft het begrip groei nog iets te zeggen?

Algemene informatie

  • De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
  • De lezingen beginnen om 19.30 uur (let op de aanvangstijd); na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
  • De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.
  • De entree bedraagt € 7 per lezing.

Website: www.albertinumgenootschap.nl


(Geplaatst: 2018-08-09)

Alle berichten uit 2024

Geplaatst op

Eerdere jaren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010