Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Stichting Noodfonds Vluchtelingen regio Nijmegen

Op initiatief van de Nijmeegse Raad van Kerken is in 1992 de ‘Stichting Noodfonds Vluchtelingen regio Nijmegen’ opgericht. Het doel van de stichting is, om in Nijmegen verblijvende vluchtelingen in noodgevallen hulp te bieden. De bestuursleden worden volgens de statuten op voordracht van de Nijmeegse Raad van Kerken benoemd.

Gegevens

De Stichting Noodfonds Vluchtelingen regio Nijmegen is gevestigd in Nijmegen, op het adres Van Oldenbarneveltstraat 10-A, postcode 6512 AW. Het fiscaal nummer is 8012.92.967.
De stichting is bij beschikking van 17 november 2008 aangewezen als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Doelstelling

Volgens het beleidsplan verleent de Stichting Noodfonds Vluchtelingen regio Nijmegen hulp aan individuele in Nijmegen verblijvende of woonachtige vluchtelingen, in gevallen van incidentele nood. De stichting onderhoudt daartoe contacten met Nijmeegse pastores, dominees en andere geestelijk verzorgers, de Gemeente Nijmegen, andere instanties betrokken bij vluchtelingenopvang (Stichting Gast, Stichting Noodopvang Vluchtelingen, Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, Vluchtelingenwerk e.a.), maatschappelijk werk of anderen; zij verleent deze hulp in overleg met de betrokken aanvrager(s), om doublures of overlap in de hulpverlening te voorkomen.

De benodigde financiële middelen worden geworven:

  1. onder de in de Raad van Kerken in Nijmegen en omstreken vertegenwoordigde Nijmeegse kerkelijke gemeenschappen, d.m.v. collectes of anderszins;
  2. door donaties van particulieren, waartoe bij de belastingdienst de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) is verkregen;
  3. door overheidssubsidies.

Het beheer van de verkregen middelen zal door de penningmeester worden gevoerd op de minst risicovolle wijze, in beginsel door plaatsing op een Nederlandse bank- of spaarrekening.
Toewijzing van hulpverlening na een aanvraag geschiedt uitsluitend na verkregen instemming van de meerderheid der zittende bestuursleden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • ds. P.E.R. Oosterhoff, in de functie van voorzitter
  • C.A. Geraedts, in de functie van secretaris/penningmeester
  • mevrouw T.A.H. de Beijer, als bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

In 2014 heeft de Stichting aan vijf vluchtelingen of ex-vluchtelingen bijdragen gegeven voor gezinshereniging (2×), het verkrijgen van een verblijfsvergunning, kosten voor een bril en ziektekosten. Daarnaast werden drie leningen verstrekt aan (ex-)vluchtelingen voor reiskosten vanwege dringend familiebezoek. Daarvan werd er een al in 2014 geheel terugbetaald.

In 2014 werd voor €2691 besteed aan hulpverlening; de kosten van de stichting (alleen bankkosten) bedroegen €92.

Per 31-12-2014 waren de bezittingen:

banksaldo€1.982
overige tegoeden €2.198
samen€4.180